O nas

BIASTUDIO jest wiodącym biurem architektonicznym zajmującym się projektowaniem budynków i wnętrz, konserwacją bundynków, nadzorem budowlanym oraz doradztwem w budownictwie.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa www.biastudio.pl funkcjonuje zgodnie z zasadami zawartymi w tym Dokumencie.
 2. Dokument ten precyzuje zasady zawierania i rozwiązywania umów dotyczących sprzedaży produktów, procedury reklamacyjne, rodzaje i zakres usług dostarczanych elektronicznie przez witrynę www.biastudio.pl, normy dostarczania tych usług, oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych.
 3. Każda osoba korzystająca z usług elektronicznych oferowanych przez www.biastudio.pl jest zobowiązana do przestrzegania zasad określonych w tym Dokumencie od momentu rozpoczęcia korzystania z tych usług.
 4. W kwestiach nieujętych w tym Dokumencie stosuje się odpowiednie regulacje prawne:
  – Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.,
  – Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  – Ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5.  

2. Definicje zawarte w regulaminie

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez usługodawcę pod adresem www.biastudio.pl
 2. Formularz zamówienia – narzędzie na stronie www.biastudio.pl umożliwiające klientowi złożenie zamówienia.
 3. Klient – Osoba korzystająca z usług, która planuje lub już zawarła umowę kupna-sprzedaży z przedsiębiorcą.
 4. Sprzedawca, usługodawca – BiASTUDIO Sp. z o.o., z numerem identyfikacji podatkowej NIP 8522661207, z siedzibą w miejscowości UL. OSIKOWA 22, 71-015 SZCZECIN.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, podmiot prawny lub organizacja niebędąca osobą prawną, z uprawnieniami prawnymi, działająca na własny rachunek w ramach prowadzonej działalności zawodowej lub biznesowej.
 6. Konsument – indywidualny nabywca, którego transakcje z przedsiębiorcą nie są bezpośrednio powiązane z jego profesjonalną lub biznesową działalnością.
 7. Produkt – przedmiot materialny oferowany w sprzedaży w Sklepie, będący obiektem umowy kupna między użytkownikiem sklepu a przedsiębiorcą.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między użytkownikiem sklepu a sprzedawcą za pośrednictwem platformy sprzedaży online.
 9. Zamówienie – deklaracja woli użytkownika sklepu, będąca propozycją zawarcia umowy kupna-sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
 10. Cena – suma pieniężna, którą użytkownik sklepu zobowiązany jest uiścić sprzedawcy za zakupiony towar.
 11. Regulamin – obecny regulamin Sklepu.
 12.  

3. Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania

 1. Sklep internetowy www.biastudio.pl specjalizuje się w dystrybucji Produktów za pośrednictwem Internetu.
 2. Wszystkie produkty dostępne w asortymencie Sklepu są nowe, zgodne z umową oraz legalnie dostępne na rynku w Polsce.
 3. Treści umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie są oficjalną propozycją sprzedaży według ustawowych definicji. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest traktowane jako propozycja zakupu konkretnego Produktu według warunków opisanych przy nim.
 4. Cena każdego Produktu prezentowana na stronie Sklepu jest wyrażona w złotych polskich (PLN) i obejmuje wszystkie składniki, nie uwzględniając kosztów przesyłki.
 5. Składanie zamówień możliwe jest przez stronę internetową przy użyciu Formularza Zamówień (www.biastudio.com) – dostępne całą dobę przez cały rok.
 6. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie, Klient musi najpierw zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego warunki podczas procesu zamawiania.

4. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży, konieczne jest uprzednie złożenie przez Klienta zlecenia, za pomocą metody dostarczonej przez Sprzedawcę, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 regulaminu.
 2. Po wpłynięciu zlecenia, Sprzedawca bezzwłocznie potwierdza jego odbiór.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia, o którym mowa w pkt 2 tej części, obliguje Klienta do zobowiązań wynikających z jego zlecenia. Potwierdzenie odbioru zlecenia realizowane jest przez wysłanie informacji e-mail.
 4. Potwierdzenie odbioru zlecenia obejmuje:
  1. potwierdzenie kluczowych składników zlecenia,
  2. formularz umożliwiający rezygnację z umowy,
  3. obecny regulamin, w którym zawarte jest pouczenie o prawie do rezygnacji z umowy.
 5. W momencie otrzymania przez Klienta e-maila, wspomnianego w pkt 4 tej części, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu, który zostanie dołączony do produktu.

5. Sposoby płatności

 1. Dostępne są następujące metody płatności oferowane przez Sprzedawcę:
  1. transakcja poprzez system płatności online.
 2. Gdy wybrana jest płatność poprzez system płatności online, Klient uiszcza należność przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. System płatności online umożliwia dokonywanie płatności kartą kredytową, BLIKiem lub ekspresowym przelewem z wybranych banków.
 3. Klient ma obowiązek zapłacić kwotę z tytułu Umowy Sprzedaży w ciągu 7 dni roboczych od daty jej zawarcia, o ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej.
 4. Wysyłka produktu nastąpi po jego opłaceniu, chyba że w wybranych opcjach płatności znajduje się możliwość płatności przy odbiorze.

6. Koszt, termin i sposoby dostawy produktu

 1. Opłaty za przesyłkę Produktu, które obciążają Klienta, są kalkulowane podczas procesu realizacji Zamówienia.
 2. Termin dostarczenia Produktu obejmuje okres przygotowania Produktu do wysyłki oraz czas transportu przez przewoźnika:
  1. przygotowanie Produktów do wysyłki trwa do 8 tygodni,
  2. dostarczanie Produktów będących dobrami materialnymi przez przewoźnika odbywa się w terminie określonym przez niego, czyli 7 dni roboczych od momentu wysłania paczki (dostarczanie odbywa się wyłącznie w dni robocze, nie licząc sobót, niedziel i dni świątecznych).

7. Reklamacja produktu

 1. Reklamacje wynikające z niespełnienia warunków umowy dotyczące Produktu.
  1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego konsumentem z powodu niezgodności Produktu z umową są ustalone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego przedsiębiorcą na mocy rękojmi są określone w Kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, który jest konsumentem, za wszelkie niezgodności Produktu z umową, które występują w momencie dostarczenia Produktu i które zostaną zauważone w ciągu 2 lat od tego czasu, o ile okres przydatności Produktu ustalony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  4. zgłoszenie braku zgodności Produktu z umową oraz przedstawienie odpowiedniego żądania możliwe jest przez e-mail na adres info@biastudio.pl lub listownie na adres: UL. OSIKOWA 22, 71-015 SZCZECIN,
  5. w treści zgłoszenia reklamacyjnego, zarówno pisemnego jak i elektronicznego, należy zawrzeć jak najwięcej szczegółów dotyczących problemu z reklamowanym przedmiotem, w tym typ i datę wystąpienia problemu oraz dane kontaktowe. Informacje te znacząco przyspieszą rozpatrywanie reklamacji przez Sprzedawcę,
  6. w celu oceny niezgodności i ustalenia wadliwości Produktu, Klient będący konsumentem ma obowiązek dostarczyć Produkt Sprzedawcy, przy czym koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca,
  7. Sprzedawca odpowie na zgłoszenie reklamacyjne Klienta bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji,
  8. w przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, brak odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia oznacza, że reklamacja została uznana,
  9. w razie uzasadnionej reklamacji od Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca odpowiedzialny jest za:
   1. pokrycie kosztów naprawy, wymiany i ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
   2. obniżenie ceny Produktu (przy czym obniżona cena powinna odpowiadać stosunkowi ceny produktu zgodnego z umową do niezgodnego) i zwrot Konsumentowi różnicy cen w terminie do 14 dni od otrzymania deklaracji o obniżeniu ceny,
   3. zwrot pełnej ceny Produktu w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu towaru lub dowodu jego wysyłki. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu towaru na koszt Sprzedawcy,
  10. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na nośniku papierowym lub innym trwałym nośniku, np. e-mail lub SMS.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem punktu 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo wycofać się z niej bez podawania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie w ciągu 14 dni.
 2. W przypadku rezygnacji z umowy, Umowa Sprzedaży uważana jest za nieważną, a Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktu Sprzedawcy lub jego przedstawicielowi natychmiast, lecz nie później niż 14 dni od dnia rezygnacji z umowy, chyba że Sprzedawca zaoferował samodzielny odbiór Produktu. Wystarczające do zachowania terminu jest wysłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W razie wycofania się z Umowy Sprzedaży, Produkt należy odesłać na adres: UL. OSIKOWA 22, 71-015 SZCZECIN.
 4. Konsument odpowiada za ewentualne obniżenie wartości Produktu, które wynika z użytkowania go w sposób przekraczający to, co jest konieczne do stwierdzenia jego charakteru, właściwości i funkcjonowania, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o procedurze i terminie odstąpienia od umowy oraz nie dostarczył wzoru formularza odstąpienia. W celu określenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów, Konsument powinien obchodzić się z nimi tak, jak miałby to robić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem punktów 6 i 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zwróci wartość Produktu wraz z kosztami dostawy, używając tej samej metody płatności, jakiej użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu bez dodatkowych kosztów. Z zastrzeżeniem punktu 7, zwrot nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeśli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy standardowy sposób oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaoferował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego wysyłki, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument, który wycofuje się z Umowy Sprzedaży zgodnie z punktem 1.
 9. Czternastodniowy termin na odstąpienie od umowy liczy się od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego inna osoba niż przewoźnik) wziął Produkt w posiadanie, w przypadku umowy, gdzie Sprzedawca jest zobowiązany do przeniesienia własności Produktu.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach, takich jak Umowa Sprzedaży dotycząca towaru niestandardowego, wykonanego na specjalne zamówienie Konsumenta lub dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb.
 11. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w sytuacji, gdy druga strona nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych
 12.  

9. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Dostawca usług umożliwia klientom korzystanie z usługi elektronicznej, polegającej na zawieraniu umów sprzedaży produktów poprzez Sklep.
 2. Dostarczanie usługi elektronicznej klientom w Sklepie odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.
 3. Dostawca usług ma prawo do publikowania treści reklamowych na stronie internetowej Sklepu, które są integralną częścią Sklepu i prezentowanych w nim treści.

10. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Dostarczanie Usługi Elektronicznej opisanej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Dostawcę usług jest bezpłatne.
 2. Umowa o dostarczanie Usługi Elektronicznej, umożliwiającej składanie Zamówień w Sklepie, jest zawierana na czas określony i kończy się w momencie złożenia Zamówienia lub gdy Usługobiorca przestaje je składać.
 3. Wymagania techniczne konieczne do współdziałania z systemem teleinformatycznym używanym przez Dostawcę usług obejmują:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do e-maila,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączone w przeglądarce funkcje Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych i praw własności intelektualnej innych osób.
 5. Usługobiorca ma obowiązek wprowadzania danych zgodnych z rzeczywistością.
  1. Usługobiorcy nie wolno dostarczać treści niezgodnych z prawem.

11. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje dotyczące Usługi Elektronicznej świadczonej poprzez Sklep mogą być zgłaszane przez Usługobiorcę drogą mailową na adres: info@biastudio.pl.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym przesłanym na wskazany adres e-mail, Usługobiorca powinien dostarczyć jak najwięcej szczegółów dotyczących reklamacji, w tym rodzaj i datę wystąpienia problemu oraz swoje dane kontaktowe. Szczegółowe informacje ułatwią i przyspieszą proces rozpatrywania reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Analiza reklamacji przez Usługodawcę odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy na reklamację jest przesyłana na adres e-mailowy podany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu reklamacyjnym lub innym, wskazanym przez Usługobiorcę sposobem.

12. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu są zawierane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakiegokolwiek fragmentu Regulaminu z aktualnym prawem, zamiast zakwestionowanego zapisu Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Wszystkie spory wynikające z Umów Sprzedaży między Sklepem a Konsumentami będą w pierwszym rzędzie dążyć do rozwiązania poprzez negocjacje, z celem osiągnięcia porozumienia poza sądowego, zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak takie rozwiązanie nie będzie możliwe lub satysfakcjonujące dla obu stron, spory będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechne, jak określono w pkt 4 tego paragrafu.
 4. Możliwe spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem będą rozpatrywane przez sądy określone w kodeksie postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klient będący Konsumentem ma prawo do korzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów, zwłaszcza poprzez wnioskowanie o mediację lub wnioskowanie o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny po zakończeniu postępowania reklamacyjnego (formularz wniosku dostępny na stronie internetowej). Link do listy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może również korzystać z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej zajmującej się ochroną konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń jest bezpłatne po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.
 6. Dla polubownego rozwiązania sporu Konsument może także złożyć skargę poprzez platformę internetową ODR (Online Dispute Resolution), dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.